Privacyverklaring

 Zodra u de website van Mi Sueno Kindercoaching bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangt Mi Sueno Kindercoaching informatie over u. In deze privacyverklaring legt Mi Sueno Kindercoaching uit wat Mi Sueno Kindercoaching met die informatie doet.. Mi Sueno Kindercoaching gaat altijd zorgvuldig met uw informatie om en slaat die veilig op. Heeft u vragen of wilt  u weten welke informatie Mi Sueno Kindercoaching van u heeft, neem dan contact op met Mi Sueno Kindercoaching.. Mi Sueno Kindercoaching is in staat om  deze privacyverklaring aan te passen als Mi Sueno Kindercoaching dat nodig vinden. Mi Sueno Kindercoaching raadt u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01 augustus 2023.

Wanneer past u deze privacyverklaring toe?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Mi Sueno Kindercoaching verwerkt en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met Mi Sueno Kindercoaching heeft gehad of de website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu, zoals uw naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wilt u meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Wie gebruikt mijn gegevens?
Susanne is verantwoordelijk voor de website en daarmee de verantwoordelijke persoon voor het gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn:
Susanne Mispelblom Beyer

Molslaan 121
2611 RK  Delft

Van wie gebruikt Mi Sueno Kindercoaching de gegevens?
Mi Sueno Kindercoaching verwerkt de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

 Hoe komt Mi Sueno Kindercoaching aan uw gegevens?

Mi Sueno Kindercoaching krijgt de gegevens rechtstreeks van u zodra u:
-de website bezoekt
-gegevens invult op onze website
-invullen van het intakeformulier
-verslag van de gezinsbiografie

 Welke gegevens gebruikt Mi Sueno Kindercoaching van u?

Mi Sueno Kindercoaching maakt gebruik van de volgende gegevens:
naam , geslacht, woonadres of vestigingsadres, e-mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens, geboorteplaats, geboortedatum, leeftijd, eventueel resultaten van toetsen en eventueel cijferlijst. Daarnaast gebruikt Mi Sueno Kindercoaching de volgende bijzondere gegevens van u:
-medische gegevensgenetische persoonsgegevens
vragen over gezondheid van uw kind en indien noodzakelijk van andere familieleden

Waarvoor gebruikt Mi Sueno Kindercoaching uw gegevens?

Mi Sueno Kindercoaching gebruikt alleen uw persoonsgegevens voor het doel waar Mi Sueno Kindercoaching dit voor mag gebruiken, te weten als Mi Sueno Kindercoaching van u toestemming heeft gekregen.  

Hoelang bewaart Mi Sueno Kindercoaching uw gegevens?

Mi Sueno Kindercoaching bewaart uw persoonsgegevens zo lang als Mi Sueno Kindercoaching dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor Mi Sueno Kindercoaching uw gegevens gebruikt.  Zolang u bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaart  Mi Sueno Kindercoaching uw gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Let op: de 7 jaar Bewaarplicht gaat pas in als het contract afgelopen is.  Daarna bewaart Mi Sueno Kindercoaching uw gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wilt u meer weten over hoelang Mi Sueno Kindercoaching specifieke gegevens van u bewaart, neem dan contact met ons op.

 Met wie deelt Mi Sueno Kindercoaching uw gegevens?

Mi Sueno Kindercoaching kan mogelijk uw persoonsgegevens geven aan anderen indien noodzakelijk. Mi Sueno Kindercoaching doet dit alleen als Mi Sueno Kindercoaching van u toestemming heeft gekregen om uw persoonsgegevens te gebruiken.

 Waar slaat Mi Sueno Kindercoaching uw gegevens op?

Uw gegevens worden opgeslagen in het bestand van Mi Sueno Kindercoaching. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen.

Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?
Mi Sueno Kindercoaching doet er alles aan om uw gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. Mi Sueno Kindercoaching heeft onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Uw gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgt Mi Sueno Kindercoaching ervoor dat uw gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heeft u vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met ons op. Wanneer Mi Sueno Kindercoaching uw gegevens deelt met anderen, dan zijn zij ook verplicht om daar met dezelfde zorg mee om te gaan als Mi Sueno Kindercoaching. Merk u dat dit niet zo is, geef dit dan z.s.m. aan Mi Sueno Kindercoaching door.

 Wat mag u van ons vragen?

Omdat Mi Sueno Kindercoaching persoonsgegevens van u gebruikt, heeft u verschillende rechten. Deze rechten staan hieronder vermeld:

-Recht op informatie
Mi Sueno Kindercoaching moet u op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat Mi Sueno Kindercoaching met uw gegevens doet en welke controle u daarover heeft. Daarom legt Mi Sueno Kindercoaching in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens Mi Sueno Kindercoaching van u verzamelt en hoe Mi Sueno Kindercoaching met uw gegevens omgaat. 

 -Recht op inzage
U heeft altijd het recht om te  vragen welke gegevens Mi Sueno Kindercoaching van u heeft en het in te zien.

-Recht op correctie
U mag ons vragen om uw gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn. 

Recht om bezwaar te maken
U mag bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop Mi Sueno Kindercoaching met uw persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die Mi Sueno Kindercoaching gebruikt voor direct marketing. Zo kun u bij ons aangeven dat u niet langer mail van Mi Sueno Kindercoaching wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website. 

Recht op dataportabiliteit
Ben u klant bij ons of heeft u toestemming gegeven voor het gebruik van uw gegevens, dan mag u ons vragen om u de digitale gegevens te sturen die Mi Sueno Kindercoaching van u heeft. Zo kunt u die gegevens overdragen aan een andere organisatie als u dat wenst. 

-Recht op beperking
U mag ons vragen om het gebruik van uw gegevens te beperken. Dit betekent dat Mi Sueno Kindercoaching in bepaalde gevallen uw gegevens alleen mogen bewaren, maar niet gebruiken. 

-Recht om vergeten te worden
U mag ons vragen om alle gegevens die Mi Sueno Kindercoaching van u heeft te verwijderen. Mi Sueno Kindercoaching verwijdert dan alle gegevens die tot u herleidbaar zijn. In sommige gevallen kan of mag Mi Sueno Kindercoaching uw gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten Mi Sueno Kindercoaching sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de Belastingdienst. 

 

-Recht om een klacht in te dienen
U mag een klacht indienen over de wijze waarop Mi Sueno Kindercoaching met uw gegevens omgaat. Heeft u een klacht dan lost Mi Sueno Kindercoaching die graag voor u op. Neem daarvoor contact op met ons. Ook mag u uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. Uiteraard hoopt Mi Sueno Kindercoaching dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag u ook naar de rechter stappen. In dat geval is het de rechtbank in Delft die uw klacht gaat behandelen. 

Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?  
Stuur uw aanvraag of klacht naar ons via info@misuenokindercoaching.nl. Mi Sueno Kindercoaching verwerkt uw aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is uw aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval neemt Mi Sueno Kindercoaching uiterlijk binnen 60 dagen contact met u op. Indien nodig, kan aan u gevraagd worden om u te identificeren. In dat geval vraagt Mi Sueno Kindercoaching bij u ,gegevens op ,om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn. 

 Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?
Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt u met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast zijn de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden ,van toepassing op onze privacyverklaring. 

 Welke cookies gebruiken Mi Sueno Kindercoaching?
U kunt zelf aangeven of u akkoord gaat met de functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website geplaatst wordt op uw hardware. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het goed werken van een website. Zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. Met deze informatie kan Mi Sueno Kindercoaching de werking van de website analyseren en verbeteren. Mi Sueno Kindercoaching mag de gegevens niet gebruiken om bijvoorbeeld een profiel van het internetgebruik van u als websitebezoeker op te stellen.   Voor het plaatsen van functionele cookies is het echter niet verplicht om dit te vermelden op de website. Heeft u ons toestemming gegeven voor het personaliseren van uw profiel op basis van uw surf- en zoekgedrag, dan kan Mi Sueno Kindercoaching de website speciaal op u instellen zodat het gebruik ervan makkelijker en persoonlijker wordt. Mi Sueno Kindercoaching doet dit met behulp van cookies.  Mi Sueno Kindercoaching gebruikt de volgende soorten cookies op onze website:

functionele cookies, zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

Wat doet Mi Sueno Kindercoaching met gegevens van minderjarigen?
Mi Sueno Kindercoaching richt zich met name met het bezoeken van de website door ouders van kinderen die gecoacht gaan worden en niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als u jonger bent dan 18 jaar, u toestemming nodig heeft van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Bent u bij uw bezoek aan onze website of minderjarig, dan gaat Mi Sueno Kindercoaching ervan uit dat u voor uw bezoek deze toestemming heeft gekregen. 

 Heeft u een vraag over deze privacyverklaring?
Neem dan gerust contact op met Mi Sueno Kindercoaching door een mail te sturen naar info@misuenokindercoaching.nl. Mi Sueno Kindercoaching helpt u graag om het één en ander te verduidelijken.