Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Mi Sueno Kindercoaching

E-mail: info@misuenokindercoaching.nl
Website: misuenokindercoaching.nl

 

Definities

 1. Mi Sueno Kindercoaching: Mi Sueno Kindercoaching, gevestigd te Delft onder KvK nr. 90923928.
 2. Klant: degene met wie Mi Sueno Kindercoaching een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Mi Sueno Kindercoaching en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Mi Sueno Kindercoaching.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 4.  Als ouders gescheiden zijn en beide ouders hebben gezag, is de ouder die met het kind meegaat naar de praktijk, plichtig om de andere gezaghebbende ouder op de hoogte te brengen van de vorderingen en verplicht om het intakeformulier te ondertekenen. Mi Sueno Kindercoaching is niet verantwoordelijkheid om de andere gezaghebbende ouder te informeren over het traject van het kind. Wanneer één van de ouders/verzorgers het gezag heeft, is het niet van belang dat het intakeformulier ondertekend worden door de andere ouder/gezaghebbende en ook is de gezaghebbende ouder niet verplicht de andere ouder/verzorger op de hoogte te houden over het traject van het kind.
  5. Wanneer het blijkt dat ouder(s)/verzorger(s) het intakeformulier niet naar waarheid hebben ingevuld, zal het traject geen vervolg krijgen. 

 Artikel 4 – Prijzen

 1. Alle prijzen die Mi Sueno Kindercoaching hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Mi Sueno Kindercoaching hanteert voor zijn diensten, op de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Mi Sueno Kindercoaching te allen tijde wijzigen. 
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Mi Sueno Kindercoaching een totaalbedrag als definitive prijs overeen, tenzij de consument besluit om losse sessies aan te gaan. Per sessie is er dan een vaste prijs en volgt na de afzonderlijke sessies een factuur.
 4. Mi Sueno Kindercoaching is gerechtigd om tot 10% van de prijs af te wijken. 
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Mi Sueno Kindercoaching de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. Mi Sueno Kindercoaching heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Mi Sueno Kindercoaching prijsaanpassingen mededelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Mi Sueno Kindercoaching op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Mi Sueno Kindercoaching mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering  te hebben voldaan.
 3. Mi Sueno Kindercoaching behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. 
  5. Mocht u een observatie willen op school, dan worden er reiskostenvergoeding gerekend van € 0,21 per kilometer. Dit komt bovenop het vastgestelde bedrag van €77.
  6. U komt de gemaakte afspraak kosteloos annuleren op voorwaarde dat dit uiterlijk 24 uur voor de afspraak wordt geannuleerd. Als u binnen 24 uur de afspraak annuleert, dan worden de kosten voor de desbetreffende afspraak doorberekend aan u.

 

Artikel 7 – Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Wanneer na 14 dagen de factuur niet betaald is, dan zal het volgende stappenplan uitgevoerd worden: 
  – bellen om te vragen waarom het niet gelukt is om te betalen
  – er zal een betalingsherinnering verstuurd worden
  – Hierna zal er een aanmaning verstuurd worden
  -incassokosten en wettelijke rente van 2% in rekening brengen ( een gedeelte van een maand wordt voor een hele maand gerekend)
  -betalingsregeling treffen
  -inschakelen van een incassobureau en deurwaarder
 2. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 3. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Mi Sueno Kindercoaching zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Mi Sueno Kindercoaching op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 5. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Mi Sueno Kindercoaching, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Mi Sueno Kindercoaching te betalen. 

 

Artikel 17 – Opschortingsrecht

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
 

Artikel 19 – Verrekening

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Mi Sueno Kindercoaching te verrekenen met een vordering op Mi Sueno Kindercoaching. 

 

Artikel 26 – Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

  zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
  zaken van Mi Sueno Kindercoaching die bij de klant aanwezig zijn

 2. De klant geeft op eerste verzoek van Mi Sueno Kindercoaching de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 30 – Garantie

 

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Mi Sueno Kindercoaching enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

 

Artikel 32 – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Mi Sueno Kindercoaching voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Mi Sueno Kindercoaching heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Mi Sueno Kindercoaching tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Mi Sueno Kindercoaching tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

   

Artikel 33 – Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Mi Sueno Kindercoaching.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Mi Sueno Kindercoaching de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Mi Sueno Kindercoaching redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 35 – Duur van de overeenkomst betreffende een dienst 

 1. De overeenkomst tussen Mi Sueno Kindercoaching en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van maximal 6 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant Mi Sueno Kindercoaching schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 41 – Vrijwaring

 

De klant vrijwaart Mi Sueno Kindercoaching tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Mi Sueno Kindercoaching geleverde producten en/of diensten. 

 

Artikel 42 – Klachten

 1. De klant dient een door Mi Sueno Kindercoaching geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Mi Sueno Kindercoaching daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen Mi Sueno Kindercoaching uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Mi Sueno Kindercoaching in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Mi Sueno Kindercoaching gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 43 – Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Mi Sueno Kindercoaching.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Mi Sueno Kindercoaching ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Artikel 44 – Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als Mi Sueno Kindercoaching een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Mi Sueno Kindercoaching verschuldigd zijn. 

 

Artikel 45 – Aansprakelijkheid Mi Sueno Kindercoaching

 1. Mi Sueno Kindercoaching is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Mi Sueno Kindercoaching aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Mi Sueno Kindercoaching is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Mi Sueno Kindercoaching aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 46 – Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Mi Sueno Kindercoaching vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 

Artikel 47 – Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Mi Sueno Kindercoaching toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Mi Sueno Kindercoaching niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Mi Sueno Kindercoaching in verzuim is. 
 3. Mi Sueno Kindercoaching heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Mi Sueno Kindercoaching kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Artikel 48 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Mi Sueno Kindercoaching in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Mi Sueno Kindercoaching kan worden toegerekend in een van de wil van Mi Sueno Kindercoaching onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Mi Sueno Kindercoaching kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Mi Sueno Kindercoaching 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Mi Sueno Kindercoaching er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Mi Sueno Kindercoaching is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 49 – Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 

Artikel 50 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Mi Sueno Kindercoaching is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Mi Sueno Kindercoaching zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. Voor kleine wijzigingen is de consument zelf verantwoordelijk om geregeld de algemene voorwaarden te lezen van Mi Sueno Kindercoaching. 
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Artikel 51 – Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Mi Sueno Kindercoaching. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 52 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Mi Sueno Kindercoaching bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel undefined – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Mi Sueno Kindercoaching is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 augustus 2023.